Tin Tức

[Đà Nẵng] FPT shop Trưởng Nhóm Khai Thác Thẻ Khách Hàng

[Đà Nẵng] FPT shop Trưởng Nhóm Khai Thác Thẻ Khách Hàng

- Thiết lập quan hệ với các doanh nghiệp khai thác khách hàng doanh nghiệp thông qua cấp thẻ tín dụng cho các ngân hàng được tương tác với công ty

- Tạo ra doanh số mua hàng dựa trên từng thẻ mua hàng ghi nợ của từng khách hàng

2018-01-17 09:05:57

test tin

test tin

2017-10-24 08:31:51